Om Lännersta Båtklubb

Lännersta Båtklubb (LBK) bildades 1946 och är en allmänyttig ideel förening som på uppdrag av sina medlemmar främjar båtlivet lokalt samt verkar för ett gott kamratskap och sjömanskap.

Båtklubben har sin hemmahamn i Lännerstasundet och har genom sitt medlemsskap i Nacka Förenade båtklubbar tillgång till Härsö som gemensam klubbholme.

Båtklubben har ca 80 bryggplatser och ca 29 vinterplatser på land. Klubben har idag ca 300 medlemmar..

Medlemmar bosatta inom Nacka har förtur till bryggplatser och vinterplatser på land.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙